Model territorial de Flora Catalana

El model territorial de Flora Catalana es sustenta sobre dues figures de gestió: els grups locals i els punts locals.

  • Grup local: és un col·lectiu, de persones associades a Flora Catalana, que representa a l’associació en l’àmbit territorial que té assignat. Els grups locals tenen coordinació pròpia amb autonomia per realitzar activitats d’acord amb el que estableixen els estatuts i el reglament de règim intern vetllant per contribuir a l’estratègia de l’associació.
  • Punt local: és un col·lectiu, de persones associades a Flora Catalana, que vol contribuir a ajudar a l’associació organitzant activitats en l’àmbit territorial que té designat. A diferència dels grups locals, no disposen de coordinació pròpia ni autonomia, tot i que es nomenen una o diverses persones de referència per a establir les tasques de coordinació juntament amb el Grup de Treball de Comunicació i Territori. Els punts locals esdevenen l’estat previ als grups locals, de manera que aquells punts locals que es vagin consolidant i arrelant, podran ser constituits grups locals si es compleixen els requeriments necessaris.