Daucus maritimus

Pronunciació
marítimus
Descripció del terme

Del llatí maritimus, -a, -um (de la vora del mar), per l'estació de la planta, a les zones costaneres. Sinònim de litoralis.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web