Draba muralis

Pronunciació
murális
Descripció del terme

De mur, muris (mur, muralla) deriva muralis, -e (del mur), per la seva estació, a les escletxes de murs i parets.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web