Knautia

Pronunciació
Knáutia
Descripció del terme

Gènere dedicat per Carl Linnè al metge i botànic alemany Christian Knaut (1654-1716), autor de Methodus Plantarum genuina... (Leipzig i Halle, 1716), com, sens dubte,  es pot deduir dels comentaris que en fa a Hortus Clliffortianus (1737). Tanmateix, altres autors, fan recaure la dedicatòria en el seu germà Christoph Knaut (1638-1694), també botànic i metge.

    Glossaris
    Etimològic