22.2024.-Curs de vegetació i fitosociologia

Codi del Curs (referència per a la inscripció)
22.2024
Interacció
EN DIRECTE
Títol del curs
Curs de vegetació i fitosociologia
Estat del curs
Obert
Personal docent
Horaris del curs

Totes les videoconferències es graven i es mantenen indefinidament a l'aula virtual de Flora Catalana (Flor@ula), amb la finalitat que aquelles persones que no puguin assistir a la videoconferència en directe, les puguin veure amb posterioritat. L'accés indefinit a l'aula virtual permet que qualsevol alumne pugui repassar el contingut del  curs (documents, fòrum i videoconferències) sempre que li interessi, inclús un cop acabat el curs i per un període de temps il·limitat.

 • Videoconferència 1: dia 21 de maig de 2024. De 18:00 a 20:00 h. (vegeu temari).
 • Videoconferència 2: dia 28 de maig de 2024. De 18:00 a 20:00 h. (vegeu temari).
 • Videoconferència 3: dia 04 de juny de 2024. De 18:00 a 20:00 h. (vegeu temari).
 • Videoconferència 4: dia 11 de juny de 2024. De 18:00 a 20:00 h. (vegeu temari).
 • Videoconferència 5: dia 25 de juny de 2024. De 18:00 a 20:00 h. (vegeu temari).
Número de places
25
Preu del curs
37 € per als socis / 70 € per als no socis.
Descripció

De ben segur que tots seríem capaços de diferenciar un bosc, una bosquina o un prat i, també de ben segur, tots sabem que de boscos n’hi ha de diferents tipus igual que de bosquines i de prats. Així doncs, de manera intuïtiva, sabem que les plantes es troben més o menys lligades a unes comunitats vegetals en concret.

La fitosociologia estudia aquestes comunitats vegetals i les classifica establint un sistema jeràrquic amb diferents categories (unitats sintaxonòmiques), essent-ne les principals, l’associació (la unitat bàsica), l’aliança, l’ordre i la classe. El curs es focalitzarà en donar a conèixer, per una banda, les principals unitats sintaxonòmiques presents a Catalunya i, per l’altra, la metodologia per poder-les estudiar.

  Objectius

  Els objectius principals són donar una visió general de la vegetació present a Catalunya així com, capacitar als alumnes per tal de que puguin dur a terme estudis fitosociològics.

  Procediment inscripció

  Mitjançant el botó "INSCRIPCIÓ" del menú que apareix a la dreta d'aquesta pantalla.

  Primer dia

  • 1.Introducció als conceptes de vegetació, comunitat vegetal i fitosociologia
  • 2.Successió i comunitats vegetals
   • 1)Què és la successió?
   • 2)Comunitats potencials i serials
   • 3)Comunitats climàciques, clímax i comunitats permanents
  • 3.La fisiognomia de les comunitats.
   • 1)Estrats de vegetació
   • 2)Tipus de vegetació
  • 4.Zones bioclimàtiques
  • 5.Zones de vegetació / Zones fisiognòmiques / Biomes
  • 6.Els estatges de vegetació
  • 7.Vegetació zonal i azonal
  • 8.Regions biogeogràfiques i dominis de vegetació
  • 9.La classificació de les comunitats vegetals
   • 1)Classificacions fisiognòmiques
   • 2)Classificacions florístiques

  Segon dia

  • 10.Sistema sigmatista
   • 1)Etapa de presa de dades
    • a.L’inventari
    • b.Identificació dels tàxons
    • c.Índex abundància-dominància
    • d.Índex de sociabilitat
    • e.Àrea mínima
    • f.Homogeneïtat de la parcel·la
   • 2)Etapa sintètica
    • a.La taula en brut
    • b.La taula d’associació
   • 3)Etapa sintaxonòmica
    • a.Espècies característiques, diferencials i companyes constants
    • b.Construcció de l’esquema sintaxonòmic
    • c.Nomenclatura

  Tercer dia

  • 11.La vegetació de Catalunya I
   • 1)Els ambients zonals mediterranis i submediterranis
    • a.Els boscos
     • a)Els alzinars
     • b)Les rouredes seques
     • c)La teixeda
     • d)Les pinedes seques
    • b.Les bosquines i els gramenets embosquinats
     • a)Les màquies
     • b)Els murtars
     • c)La garriga
     • d)Les brolles de romaní
     • e)Les brolles d’estepes i brucs
     • f)Les timonedes
     • g)Les bardisses
     • h)Les boixedes
     • i)Les joncedes
     • j)La brolla xeroacàntica catalano-provençal
     • k)Els gramenets embosquinats oromediterranis catalans
    • c.Els prats i els pradells secs o subhumits
     • a)Els fenassars
     • b)El prat d’albellatge
     • c)Els llistonars
     • d)Els pradells d’anual 

  Quart dia

  • 12.La vegetació de Catalunya II
   • 2)Els ambients zonals medioeuropeus i atlàntics
    • a.Els boscos
     • a)Les rouredes humides
     • b)Les fagedes
     • c)Les avellanoses
     • d)La freixeda típica
     • e)Les pinedes humides de pi roig
    • b.Les landes i matolls
     • a)Les landes de bruguerola
     • b)Les landes i matolls de gódua i falgueres
     • c)El matoll de bàlec
    • c.Els prats montans
     • a)Els gramenets secs
     • b)Les pastures humides i subhumides
     • c)Els prats de dall
   • 3)Els ambients zonals subalpins i alpins
    • a.Els boscos
    • a)Les pinedes de pi negre
    • b)Les avetoses
    • c)Els bedollars
   • b.Les landes i matolls
    • a)Els matolls de neret
    • b)Els matolls de bàlec ginebró
    • c)Les landes rases marginals
    • d)Les comunitats de congesta
   • c.Els prats i feners
    • a)Les gespes de festuca supina
    • b)Els gespets
    • c)Els prats alts termòfils
    • d)Les gespes de pèl caní
    • e)Les gespes i prats basòfils
    • f)Les comunitats megafòrbiques

  Cinquè dia

  • 13.La vegetació de Catalunya III
   • 4)Els ambients azonals rupestres
    • a.La vegetació casmofítica
    • b.La vegetació comofítica
    • c.La vegetació glareícola
   • 5)Els ambients azonals litorals
    • a.La vegetació de les roques costaneres
     • a)Les comunitats d’armèries, limòniums i fonoll marí
     • b)Les comunitats amb eixorba-rates gros
    • b.La vegetació dels sorrals costaners
     • a)Les comunitats de les platges i les dunes
     • b)Les comunitats de reraduna
    • c.La vegetació dels salobrars
     • a)Les jonqueres halòfites
     • b)Els salicornars
     • c)Les comunitats de limòniums i donzell marí
    • d.La vegetació llenyosa de transició
     • a)El cadequer litoral
     • b)El savinar litoral
     • c)Les pinedes de pi blanc i pi pinyer
   • 6)Els ambients azonals aigualosos
    • a.La vegetació d’estanys, fonts i rierols
    • b.La vegetació dels aiguals i mulladius
    • c.La vegetació forestal de ribera
     • a)Les vernedes
     • b)La gatelleda
     • c)La lloreda
     • d)Les alberedes
     • e)Les omedes
     • f)Les salzedes
     • g)El tamarigar
     • h)Els matolls de les rambles mediterrànies
   • 7)Els ambients azonals agrícoles
    • a.La vegetació arvense segetal
    • b.La vegetació arvense dels horts i dels camps
    • c.La vegetació dels regalls i marges
   • 8)Els ambients azonals ruderals
    • a.La vegetació dels solars i runams suburbans
    • b.La vegetació dels camins
    • c.La vegetació dels ermots pasturats i les jaces
  • 14.Manual dels Hàbitats de Catalunya

    

  Tipus de curs
  Curs arxivat
  ACTIU (NO ARXIVAT)