Bidens subalternans

Pronunciació
subaltérnans
Descripció del terme

Adjectiu del llatí botànic compost del prefix sub- (una mica, quasi) i alternans, -antis (alternant), per la disposició de les fulles a la tija.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web