Biserrula

Pronunciació
Bisérrula, f.
Descripció del terme

Del llatí bis (dues vegades, doble) i serrula, diminutiu de serra (la serra), pel llegum serrat pels dos marges.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web