Meum

Pronunciació
Méum, n.
Descripció del terme

Del grecollatí meum, -i, nom d'una planta umbel·lífera, probablement el méon athamantikón de Dioscòrides. Alguns autors el relacionen amb el grec méion (molt petit), al·ludint a les fulles, d'una gran delicadesa, tan fines com cabells.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web