Campanula glomerata

Pronunciació
glomeráta
Descripció del terme

Del llatí glomeratus, -a, -um, participi passat del verb glomerare (amuntegar, aplegar), per les flors aglomerades en capítols terminals i axil·lars.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web