Armeniaca

Pronunciació
Armeníaca, f.
Descripció del terme

Méla armeniaká (poma d'Armènia) és el nom en grec que tenen els albercocs segons Teofrast. Entre els romans, pruna armenia o armeniaca, per ser originària d'Armènia.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web