Inscripció a activitat del GL de Pla de l'Estany

Intrudueixi la informació en el format COGNOMS, NOM

Data de l'activitat

Escriu els telèfons separats per coma
Marcant aquesta casella declaro haver llegit el document MESURES PERSONALS D'HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-1, acceptant-ne les obligacions i entenent les recomanacions que s'hi estableixen.
Marcat aquesta casella, em comprometo a prendre'm la temperatura el mateix dia de l'activitat, abans d'assistir-hi, i en cas que sigui superior a 37,2 ºC no assistir a l'activitat (avisant a l'organització).
Marcant aqueta casella, em responsabilitzo del risc que comporta assistir a l'activitat, en el context de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, exonaerant a Flora Catalana de qualsevol responsabilitat en cas de contraure la malaltia en dies posteriors a l'activitat.